1. Alle overeenkomsten welke tussen Allington en de klant worden afgesloten, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Alle andere voorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van een vertegenwoordiger van Allington, moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan Allington, door Allington uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Allington deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

2. De offertes van Allington, evenals de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Allington niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken en prijsoffertes van Allington zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe, indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. Allington heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na de opmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren.

3. Elke order van de klant bindt de klant, doch Allington zal slechts gebonden zijn nadat een order door haar schriftelijk werd bevestigd. De door vertegenwoordigers van Allington aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend nadat Allington deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen van Allington contant te betalen zonder kosten voor Allington. In het geval van trainingen, workshops of events, wordt het factuur gestuurd voor aanvang van de training, workshop of event. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over de geleverde diensten en/of goederen.

De prijzen van Allington zijn in euro en zijn exclusief BTW.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van het factuur tot op de dag der volledige betaling.  Een begonnen maand wordt voor een gehele gerekend. Bovendien zal bij gebreke aan betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15%, met een minimum van 74,50 €, onverminderd alle andere rechten die Allington kan laten gelden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling heeft Allington tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Allington om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Zolang het factuur niet werd betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van Allington. Bij gebreke aan volledige betaling kan Allington na ingebrekestelling de geleverde goederen komen terughalen bij de klant, onverminderd de eventuele schadevergoeding waarop Allington aanspraak kan maken. In zulk geval zullen de door de klant reeds verrichte betalingen onherroepelijk door Allington mogen behouden blijven.

Een eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De klant is verplicht steeds de datum en het nummer van het factuur te vermelden. Vertraging of extra werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van die gegevens geven aanleiding tot vergoeding.

5. In geval van annulering van een bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de verkoopprijs van de bestelling.

6. Met betrekking tot de door Allington geleverde producten en in het bijzonder met betrekking tot de software, wordt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie of geschiktheid voor enig doel gegarandeerd.

7. Annulering van trainingen, workshops of events
Annulering binnen de 5 werkdagen vóór de aanvang van de training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt onder geen voorwaarde teruggestort. Annulering binnen de 14 werkdagen vóór aanvang van de training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt voor 50% gecrediteerd. Annulering langer dan 14 dagen vóór aanvang van een training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt voor 100% gecrediteerd.

Door late annuleringen wordt het voor Allington zeer moeilijk te zorgen voor eventuele nieuwe inschrijvingen, waardoor het onzeker wordt of de training, workshop of event door kan gaan. Indien de annulering gebaseerd is op een ernstige reden (overlijden, ernstige langdurige ziektes etc.), welke d.m.v. een wettig bewijs kan worden gestaafd, zal uiteraard het volledige bedrag worden gecrediteerd.

8. Klachten m.b.t. de gegeven trainingen, workshops of events worden enkel behandeld indien ze binnen de 5 dagen volgend op de laatste trainingsdag schriftelijk worden meegedeeld aan de administratieve hoofdzetel van Allington. Deze klachten moeten bovendien ook aangegeven worden op de evaluatieformulieren die op het einde van iedere training, workshop of event aan de cursisten worden aangeboden.

Allington behoudt zich het recht voor een training, workshop of event te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Cursisten die op dat moment reeds betaald hebben zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
Er wordt een andere datum voorgesteld of een andere oplossing aangeboden voor desbetreffende training. Indien het onmogelijk blijkt om genoeg deelnemers te engageren voor deze training, wordt het reeds betaalde bedrag gecrediteerd.

9. Bij onverwachte ziekte van een docent of enige andere reden waardoor een geplande training, workshop of event niet zou kunnen doorgaan, zal Allington in overleg met de deelnemers een andere moment inplannen waarop de afgelaste training, workshop of event zou kunnen plaatsvinden. Onder geen voorwaarde kan hiervoor het inschrijvingsgeld of een deel hiervan worden teruggeëist.

10. Allington zal trachten te zorgen voor syllabi m.b.t. de gegeven trainingen, doch garandeert dit niet voor alle trainingen. In de meeste gevallen wordt er gewerkt met aangeleverde syllabi van verschillende producenten. De syllabi zijn intellectueel eigendom van de auteur en mogen nooit gekopieerd en/of gebruikt worden voor doeleinden die de commerciële belangen van Allington of de auteur doorkruisen en/of in gevaar brengen. Onder geen beding worden onze trainingen of delen ervan gebruikt voor trainingsdoeleinden of onderwijs buiten Allington, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Allington.

11. Schade aangebracht aan de apparatuur in of verbonden aan het trainingslokaal zal worden opgeëist aan diegene die de schade heeft aangericht. De deelnemer zal onmiddellijk de toegang tot de ruimte en het pand worden ontzegd. Deelnemers verbinden zich ertoe de apparatuur te behandelen op een wijze als ware het hun eigen apparatuur zou zijn.

12. Iedere deelnemer verbindt er zich toe onder geen beding software of data, gebruikt in het trainingslokaal of gekoppelde ruimten te kopiëren en/of te ontvreemden op welke manier dan ook. Ook de bedrijfs- of klantgegevens die onrechtmatig via interne netwerken en/of oefeningen in handen komen van deelnemers mogen niet doorgegeven worden buiten het trainingslokaal. Kortom, alle gebruikte data dient door de deelnemers volledig vertrouwelijk behandeld te worden. Indien anders wordt geconstateerd, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen en zal de deelnemer onmiddellijk de toegang tot de ruimte en het pand worden ontzegd.
Onder de noemers trainingslokaal en pand worden ook de online platformen, die door Allington aangegeven of aangereikt worden voor trainingen, workshops, events of data-uitwisseling, beschouwd.

13. Het is ten strengste verboden via interne netwerken inzicht te verwerven op databanken en/of gegevensdragers die wel of niet onder leiding van een docent worden gebruikt. Iedere inbreuk hierop kan leiden tot gerechtelijke vervolging vermits dergelijke daden beschouwd kunnen worden als industriële spionage-activiteiten. De deelnemer zal onmiddellijk de toegang tot het trainingslokaal en het pand worden ontzegd.

14. Allington kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie die om één of andere reden als onjuist wordt beschouwd. Onwaarheden of onjuistheden medegedeeld door onze docenten kunnen nooit ten laste worden gelegd, wat het gevolg ook moge zijn.

15. Allington zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Allington, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Allington, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Allington in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

16. Allington behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of in ieder ander geval waarin blijkt dat het krediet van de klant wankelt.

17. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn om de overeenkomst met Allington of de daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allington.

18. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten tussen Allington en de klant worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout bevoegd.