In deze privacy verklaring en cookiebeleid lees je alles over hoe jouw persoongegevens worden verzameld en hoe we de cookies gebruiken.  

1. Wie verwerkt de gegevens? 

Allington
Ondernemingsnaam: Catena Company BV
Ondernemingsnummer: BE0884 434 617 
Adres: Kempenlaan 2, 2300 Turnhout 
E-mailadres: privacy@catenacompany.be 
Telefoonnummer: 014 70 22 12

2. Waarvoor worden deze gegevens verzameld? 

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen/leveren van diensten
  Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Allington via onze website. Dit voor zowel het contactformulier als voor deelname aan een training.
 • Analytics 
  De website van Allington verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Zaken zoals duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt worden wel bijgehouden.
 • Koude prospectie 
  Voor koude prospectie spreken wij derden aan. Wij zullen enkel contact met u opnemen voor legitieme interesse. Voor meer informatie over de gegevens die wij van jou via Andzup en LinkedIn Sales Navigator hebben verkregen. Gelieve contact op te nemen met de instanties zelf.
 • Klantenbeheer 
  Uw gegevens worden gebruikt voor een optimaal klantenbeheer. Dit zijn gegevens die u eerder heeft gedeeld of gegevens waarover wij beschikken. Dit kan aangevuld worden met andere gegevens die u zelf meedeelt.
 • Beheer van facturatie 
  Voor zaken die gerelateerd zijn aan facturatie gebruiken we volgende gegevens die u met ons heeft gedeeld: naam bedrijf, adres, postcode, plaats, BTW nummer, e-mail van persoon of afdeling die de factuur moet ontvangen.
 • Direct marketing/remarketing
  Voor direct marketing en remarketing gebruiken we gegevens die u eerder heeft gedeeld. We zorgen ervoor dat de communicatie die u ontvangt aansluit bij uw eerder opgegeven interesses.

U kan de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden hieronder terugvinden:

– Voor de verwerking van persoonsgegevens voor de toegang op het klantenportaal en de behandeling van de vragen die wij ontvangen via de website baseren wij ons op uw toestemming.

– Voor de verwerking van persoonsgegevens voor onze dienstverlening, klantenbeheer en voor de opvolging van de facturatie baseren wij ons op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Indien u de noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt aan ons, kunnen wij de overeenkomst met u niet afsluiten of een reeds afgesloten overeenkomst niet correct uitvoeren.

– Voor de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische (direct dan wel re-)marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij ons op uw opt-in toestemming. Enkel indien u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u onze nieuwsbrief graag wenst te ontvangen, zullen wij u hiervoor registreren. U bent hierin volledig vrij. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kan dit doen via de opt-out link opgenomen in onze marketing e-mail of door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.

In alle andere gevallen of wanneer u een rechtspersoon bent en wij de persoonsgegevens van de contactpersoon bij deze rechtspersoon verwerken, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om de rechtspersoon te contacteren, om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, de goede werking van onze website, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort). Alvorens wij persoonsgegevens verwerken op deze rechtsgrond, hebben wij een belangenafweging uitgevoerd en vastgesteld dat de bescherming van uw persoonsgegevens en uw andere fundamentele rechten en vrijheden niet dermate worden geschonden dat zij onze gerechtvaardigde belangen opheffen. Hierbij houden wij rekening met de aard van het belang, het dwingend karakter ervan, de gevolgen van de verwerking voor u, hoeveelheid en aard van de verzamelde persoonsgegevens, de verwerking die wij uitvoeren en uw redelijke verwachtingen.

3. Wie ontvangt de gegevens? 

De gegevens die Allington ontvangt en verwerkt worden beheerd door:  

 • Combell 
  De e-mail van Allington wordt gehost bij Combell. Indien u contact met ons opneemt of voor een training inschrijft via de website worden deze e-mails opgeslagen op de servers van Combell.
 • Microsoft 
  De e-mail van Allington wordt gehost bij Microsoft. Indien u contact met ons opneemt of voor een training inschrijft via de website worden deze e-mails opgeslagen op de servers van Microsoft.
 • HubSpot 
  Allington maakt gebruik van HubSpot als CRM-systeem. Alle data die wij ontvangen van formulieren, derden en koude prospectie worden opgeslagen op de servers van HubSpot. Daarnaast wordt dit platform gebruikt voor effectieve en gepersonaliseerde e-mails.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren. Wij achten dit noodzakelijk in overeenstemming met onze wederzijdse belangen.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Wij werken samen met dienstverleners die namens ons bepaalde gegevens verwerken. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder hebben wij met onze dienstverleners – voor zover wettelijk vereist – overeenkomsten gesloten inzake doorgifte of verwerkersovereenkomsten, die voldoen aan de vereisten van artikel 28 van de AVG en geven wij gepaste instructies aan de dienstverleners over hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan. Door zorgvuldige selectie en regelmatige controle zorgen wij ervoor dat onze dienstverleners alle organisatorische en technische maatregelen nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of in uw belang hebben afgesloten of ingeval van een gewichtige reden van algemeen belang. Indien uw persoonsgegevens voor een ander doeleinde worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen.

4. Hoe lang worden gegevens opgeslagen? 

De gegevens die wij ontvangen voor koude prospectie worden op HubSpot en/of Leadfeeder geplaatst. Deze worden voor 10 jaar tijd bewaard.

Persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen worden bijgehouden zo lang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden, voor boekhoudkundige stukken is dit minstens 10 jaar.

Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en 10 jaar na de beëindiging ervan;

Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is;

Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid. Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

5. Jouw rechten 

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage 
  U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens, om informatie te krijgen over hoe en waarom we ze verwerken, en om een kopie te ontvangen van die gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie 
  U heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens dan wel om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht op het wissen van gegevens (“recht op vergetelheid”) 
  U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht op beperking 
  U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht op overdraagbaarheid 
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht van bezwaar 
  U heeft het recht om vanwege redenen, die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing 
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht om uw toestemming in te trekken 
  U heeft het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken, indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming niet meer verwerken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat wij bepaalde diensten niet meer gaan kunnen aanbieden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar privacy@catenacompany.be.
 • Recht op het indienen van een klacht 
  U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een Europese toezichthoudende autoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U kan de GBA bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij in geval van twijfel u eerst om bijkomende informatie vragen of een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Allington behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen (20231107.1). De meest recente versie van deze privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Cookiebeleid 

1. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser opslaat wanneer je een website gebruikt. Deze tekstbestanden kunnen informatie bevatten over eerdere bezoeken en bijvoorbeeld een taalkeuze die je hebt gemaakt opslaan, maar ze kunnen ook informatie bevatten die een website toelaat een onderscheid te maken tussen verschillende bezoekers. 

2. Waarom verzamelen we deze cookies? 

Door gebruik van cookies kunnen we jouw gebruikservaring verbeteren. 

Met deze cookies gaan we o.a.: 

 • De website beter, sneller en makkelijker te gebruiken maken 
 • Onze marketing beter afstemmen op jouw interesses 

3. Welke cookies gebruiken we? 

4. Hoe kan ik deze cookies uitschakelen? 

Je kan de cookies uitschakelen met naar de instellingen te gaan van je browser. Meer informatie kan je hier terugvinden.